Regulamin
 1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500kg. Samochody muszą być zarejestrowane, z ważnymi badaniami technicznymi i polisą OC.
 2. Pojazd musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota, apteczkę, gaśnicę, zaczepy do holowania stosowne do masy pojazdu i co najmniej w pałąk bezpieczeństwa (nie dotyczy w przypadku fabrycznego nadwozia zamkniętego).
 3. Załogi pojazdów mają obowiązek zastosowania się do zasad klasy „ WYCZYN”:
  • Zakaz używania wyciągarki elektrycznej, hydraulicznej, mechanicznej (zostanie zaplombowana)
  • Dopuszczone wszelakie typy opon
  • Dopuszczona dowolna modyfikacja nadwozia, podwozia, zawieszenia, silnika
  • Nakaz jazdy w kaskach dla kierowcy i pilota

   
 4. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z pomocy pojazdów nieuczestniczących w imprezie przy zdobywaniu PKP-ów lub pokonywaniu czy wydostawaniu się z przszkód terenowych. W przypadku niedostosowania się załoga zostaje usunięta z listy startowej
 5. Kierowca ma obowiązek posiadania prawa jazdy, co najmniej kategorii B.
 6. Na drogach wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Polskiego Kodeksu Ruchu Drogowego. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu.
 7. Trasa rajdu nie jest wyłączona z ruchu nawet, jeżeli przebiega po drogach publicznych.
 8. Załogę stanowi kierowca i pilot. W pojeździe nie może znajdować się więcej osób
 9. Na trasie należy poruszać się w kierunku wyznaczony przez roadbook oraz przestrzegać kolejności zdobywania PKP.
 10. Załoga, która oszukuje i niszczy PKP-y zostanie usunięta z listy startowej. Zostanie to ogłoszone na końcowej odprawie oraz zostanie pozbawiona możliwości startu i uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Kowary4x4 i zaprzyjaźnione kluby Off-Road
 11. Na odcinkach specjalnie punktowanych należy stosować się ściśle do poleceń sędziów
 12. Przy użyciu wyciągarek zbloczy lin stalowych mocowanych do drzew należy zawsze używać PASA OCHRONNEGO założenie liny stalowej, haka bezpośrednio na drzewo równa się natychmiastowej dyskwalifikacji.
 13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu do lasów i na treny przyległe (szkółki młodniki) z poza trasy.
 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po polach uprawnych. Dotyczy to także ich krawędzi leżących przy drogach gruntowych.
 15. W przypadku wykrycia zniszczeń spowodowanych bezmyślnością którejś z załóg i nie stosowaniem się do regulaminu, organizator udostępni osobie pokrzywdzonej dane osobowe sprawcy w celu złożenia wyjaśnień i ewentualnym pokryciu kosztów.
 16. Załoga otrzymuje naklejki sponsorów i numer startowy, które musi w sposób trwały i widoczny umieścić na pojeździe, przy czym numer startowy musi znajdować się na drzwiach bocznych (samochody).
 17. W czasie trwania terenowej części imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i udziału pod jego wpływem lub pod wpływem podobnie działających środków.
 18. Uczestnicy biorą udział w imprezie na swoją odpowiedzialność. Cała załoga przed przystąpieniem do imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, co potwierdza stosownym oświadczeniem.
 19. Udział w rajdzie „BŁOTNISKO 2016 - super wyczyn” może być niebezpieczny i uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
 20. W żadnym wypadku organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych osobom poszkodowanym w/w.

Formularz rejestracyjny został zamkniętyBłotne zajawki
Videorelacje